Menu

Regulamin

Definicje

 1. Kupujący – osoba zawierająca umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną.
 3. Sprzedający – operator sklepu, Cromania Agnieszka Grudziąż, Warszawa, ul. Fabrycznej 8/36, NIP: 5262775779.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca w przeglądarki internetowej i łącza się ze stroną internetową Sklepu.
 5. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na podstawie niniejszego Regulaminu przy wykorzystania środków komunikacji na odległość obsługiwana przez oprogramowanie Sklepu. Językiem Umowy jest język polski.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Sklep – sklepu internetowego znajdująca się pod adresem sklep.cromania.pl.
 8. Produkt – produkt cyfrowy, niematerialny, w postaci zapisu cyfrowego, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego wyrażone za pomocą formularzy internetowych udostępnionych na stronie internetowej Sklepu.
 10. Polityka Prywatności – polityka prywatności sklepu znajdująca się pod adresem sklep.cromania.pl/polityka-prywatnosci.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin reguluje warunki składania i realizacji zamówień w Sklepie oraz reguluje prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 2. Sklep oferuje Użytkownikom możliwość zakupu Produktów przy wykorzystaniu technologii informatycznych, tzw. sklep online.
 3. Sprzedawca dołoży wszelkiej staranności, aby Produkty były wolne od wad.
 4. Polityka Prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych oraz akceptacji plików cookie.
 5. Korespondencję, w szczególności dotyczącą statusu Zamówienia, z Kupującymi Sprzedawca będzie prowadził poprzez adres sklep@cromania.pl lub inny adres wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 6. Do poprawnego funkcjonowania Sklep wymaga korzystania z aktualnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, tj. Chrome, Safari, Firefox. Prawidłowe działanie sklepu w innych przeglądarkach internetowych nie jest gwarantowane.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, w celu realizacji Umowy oraz jej obsługi posprzedażnej.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.
 4. Kupujący oświadcza, że jest właścicielem danych osobowych, które wprowadza w formularzy internetowych udostępnionych na stronie internetowej Sklepu oraz że dane te są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Zawieranie umowy kupna

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia.
 2. Kupujący oświadcza, że Produkt będzie wykorzystywany wyłącznie do użytku prywatnego.
 3. Kupujący oświadcza, że ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Ceny Produktów prezentowane w sklepie są cenami brutto, w szczególności zawierają podatek VAT.
 5. Cena widoczna w Sklepie jest ceną na bazie której nastąpi zawarcie Umowy i nie podlega negocjacji.
 6. Użytkownik może zarejestrować konto na stronach internetowych Sklepu.
 7. Kupujący może dokonać zakupu przy wykorzystaniu konta Użytkownika lub dokonać zakupu bez rejestracji konta.
 8. Umowa zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia przez Kupującego, które Kupujący potwierdzi poprzez kliknięciem w przycisk “Kupuję i płacę”.
 9. Produkty są dostarczane na adres email podany przez Kupującego lub są udostępniane w ramach konta Użytkownika Kupującego.
 10. Po zawarciu Umowy Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie dokonać płatności na rzecz Sprzedawcy o wartości określonej w zamówieniu na warunkach określonych w zamówieniu, w szczególności za pośrednictwem agenta płatności.
 11. Po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę Produkt jest wysyłany do Kupującego.
 12. Kupujący oświadcza, że posiada możliwość odczytu plików cyfrowych zapisanych w formacie PDF.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 2. W przypadku treści cyfrowych Kupujący może żądać dostarczenia ich przed terminem odstąpienia od Umowy, jednocześnie rezygnując z prawa odstąpienia od Umowy.

Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
 2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres sklep@cromania.pl lub inny adres wskazany na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca obsługuje reklamacje niezwłocznie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Prawa autorskie

 1. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty dostępne w Sklepie są utworami w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Autorskich i Prawach Pokrewnych.
 2. Produkty podlegają ochronie prawnej, a naruszenie prawa autorskiego lub praw majątkowych będzie skutkować pociągnięciem Kupującego do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 3. Kupujący może wykorzystywać Produkty wyłącznie do użytku prywatnego. W szczególności Kupujący nie ma prawa do dalszego rozpowszechniania, sprzedaży, modyfikacji, wykorzystanie komercyjnego, przygotowywania opracowań i wyciągów oraz innych czynności, na które Sprzedawca nie wraził zgody, Produktu, ani żadnej jego części.
 4. W wyniku zawarcia Umowy prawa autorskie lub majątkowe do Produktu nie są przenoszone na Kupującego.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Sprzedawca i Kupujący dołożą wszelkich starań, aby spory rozstrzygać polubownie.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów z Kupującym.

Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie Umowy, komunikacja z Kupującym oraz obsługa reklamacji następuje w języku polskim.
 2. Kwestie nieuregulowanie w Regulaminie reguluje przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany będą udostępnione na stronie internetowej Sklepu.Regulamin i jego późniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Jeżeli postępowanie polubowne nie odniesie skutku, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.